CÁC LOẠI HÓA CHẤT TRONG NGÀNH DỆT NHUỘM

Đối với ngành dệt nhuộm chủ yếu sử dụng các nhóm chất sau
1, Nhóm các hóa chất tẩy trắng:
Tẩy đường (Na2S2O4), Oxy già(H2O2), Javen (NaClO), Thuốc tím (KMnO4), NaOH ( XÚT), …
2, Nhóm các chất điều chỉnh môi trường dung dịch thuốc nhuộm:
Xút (NaOH), Axit sulfuric (H2SO4), Axit Clohydric (HCl), Axit Acetic (CH3COOH), Soda As light (Na2CO3), Axit Foocmic (HCOOH),  Natri sulfit (Na2SO3), Natri sulfat (Na2SO4), Ammoni clorua (NH4Cl), …
3, Nhóm các chất xử lý nước thải sau nhuộm:
PAC, Phèn đơn, Polymer, FeSO4.7H2O, HCl, NaOH, H2SO4, hạt trao đổi cation, anion, …

Hóa chất dệt nhuộm